ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR E-COMMERCE

voor overeenkomsten gesloten via internet

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor E-commerce van Hoppa.

ARTIKEL 1- DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig producten en/of diensten op afstand aanbiedt en op afstand overeenkomsten sluit met consumenten.

b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand sluit met een ondernemer. Deze consument sluit de overeenkomst uit naam van zijn beroep of bedrijf of op persoonlijke titel.

 c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.

 d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten. Kenmerkend aan deze overeenkomst is dat er tot en met het sluiten van de overeenkomst enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 e. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

f. Elektronisch: per e-mail of website;

g. Dag: kalenderdag.

 h. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 i. Duurzame gegevensdrager: elk middel waarmee de consument of de ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die het mogelijk maakt om de informatie op een later moment nog eens te raadplegen en ongewijzigd te reproduceren.

j. Hoppa: het e-commerceplatform die aangeboden wordt door De Handels-, Krediet- en Industriebank N.V. afgekort Hakrin Bank N.V. gevestigd te Paramaribo.

k. Hakrin Bank N.V.: een in Suriname gevestigde financiële onderneming. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer onderling (B2B) of aan de consument (B2C) en op elke overeenkomst die op afstand tussen de consument en de ondernemer of de ondernemers onderling is gesloten. Elk aanbod zoals hier voren omschreven wordt geregeld door: de Algemene Bankvoorwaarden van de Hakrin Bank N.V. aangevuld met Algemene Voorwaarden van Mopé, voorwaarden voor Hakrinbank Online Payments (HOP), de bepalingen van deze voorwaarden, de bepalingen van de Algemene Privacyverklaring van de Hakrin Bank N.V., de Mopé Privacyverklaring en in voorkomend geval aangevuld door de (gepersonaliseerde) mededelingen gedaan door Hoppa en/of voorschriften uitgebracht door Hoppa.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, verstrekt de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de ondernemer – in afwijking van het vorige lid – de tekst van deze algemene voorwaarden ook elektronisch aan de wederpartij verstrekken. Dit moet hij doen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en wel op zodanige wijze dat de wederpartij de voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Als het voor de ondernemer redelijkerwijs niet mogelijk is om de werkwijze in lid 3 te volgen, moet hij – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – aangeven hoe de wederpartij de algemene voorwaarden kan raadplegen. Ook moet hij de voorwaarden, als de wederpartij daarom vraagt, kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze naar hem toesturen.

ARTIKEL 3 – AANBOD/DE OFFERTE

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of alleen geldig is onder bepaalde voorwaarden, vermeldt de ondernemer dit nadrukkelijk in het aanbod.
 2. De ondernemer geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijving is voor de consument voldoende gedetailleerd om het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, geven deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Als er evidente vergissingen of fouten in het aanbod zitten, is de ondernemer daar niet aan gebonden. Alle producten die worden aangeboden dienen op voorraad en beschikbaar te zijn.
 3. De ondernemer geeft in zijn aanbod duidelijk aan wat de rechten en plichten van de wederpartij zijn als deze het aanbod accepteert. Daarbij vermeldt hij in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor het accepteren van het aanbod of de termijn waarbinnen de genoemde prijs geldt;
 • de manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst kan achterhalen of er ongewild bepaalde handelingen zijn verricht en de manier waarop hij deze handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten (afgezien van het Nederlands);
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gebonden en de manier waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een overeenkomst voor een product of dienst die voortdurend of periodiek geleverd wordt.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 is er sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden.
 2. Accepteert de consument het aanbod langs elektronische weg, dan stuurt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg een bevestiging naar de consument. Zolang deze bevestiging nog niet is verstuurd, kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer ook daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer heeft het recht om – binnen wettelijke kaders – na te gaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook mag hij informatie inwinnen over alle feiten en factoren die van belang zijn om verantwoord een overeenkomst op afstand aan te gaan. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag hij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden. Hij moet dit dan wel motiveren.
 5. De ondernemer stuurt uiterlijk bij de levering van het product of de dienst de volgende informatie aan de consument:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van reclame en de wijze waarop hij dat kan doen. Is reclame niet van toepassing, dan meldt de ondernemer dat expliciet;

c. informatie over de service na aankoop en over garanties;

d. de gegevens die in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden staan, behalve als de ondernemer deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;

e. de regels voor het opzeggen van de overeenkomst, als het gaat om een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur.

f. de regels met betrekking tot reclame.

De ondernemer verstuurt deze informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de informatie eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. Als de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, hoeft hij de informatie die in lid 5 is genoemd alleen bij de eerste levering op te sturen.

ARTIKEL 5 – PRIJS

 1. Binnen de geldigheidstermijn die in het aanbod vermeld is, mag de ondernemer de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen. Wel mag hij prijswijzigingen doorvoeren die het gevolg zijn van veranderingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid.
 2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer wel variabele prijzen hanteren voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft. Hij moet dan wel bij het aanbod meedelen dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn en dat de uiteindelijke prijs afhangt van schommelingen in de markt.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als:

a. de ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en deze prijsverhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en de consument het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat

5. De prijzen van de producten of diensten die in het aanbod genoemd zijn, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 6 – CONFORMITEIT EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten die hij levert, voldoen aan:
 2. de overeenkomst;
 3. de specificaties die in het aanbod vermeld zijn;
 4. de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 5. de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
 6. Als de ondernemer, fabrikant of importeur extra garantie geeft op een product en/of dienst, doet deze garantie niets af aan de wettelijke rechten die de consument tegenover de ondernemer kan doen gelden als deze tekortschiet in het nakomen van zijn deel van de overeenkomst.
 7. Onder extra garantie wordt iedere overeenkomst verstaan waarbij de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent aan de consument bepaalde extra eigenschappen van het product en/of de dienst toezegt die verder gaan dan wat de consument zonder die extra garantie redelijkerwijs van de ondernemer mocht verwachten.

ARTIKEL 7 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
 2. Het product of de dienst wordt geleverd op het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven, behalve als de partijen iets anders hebben afgesproken.
 3. De ondernemer voert aangenomen bestellingen met gepaste (bekwame) spoed uit. Dit doet hij uiterlijk binnen 48uur na betaling, behalve als een langere leveringstermijn is afgesproken. Daarbij neemt hij artikel 3 van deze algemene voorwaarden in acht. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 24uur nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ook heeft hij recht op een eventuele schadevergoeding.
 4. Als de consument de overeenkomst op basis van lid 3 heeft ontbonden, betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk terug. Dit doet hij uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding.
 5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant de ondernemer zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging meldt hij op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument dat deze een vervangend artikel krijgt. Bij vervangende artikelen mag de ondernemer het herroepingsrecht niet uitsluiten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van de bezorging aan de consument, tenzij de partijen uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken. Als de levering plaatsvindt middels diensten van derden gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten van de ondernemer over op de derde op het moment van de afgifte van het product aan de derde. De ondernemer is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van producten en de vermelding van opschriften op de verpakking volgens de gangbare standaarden.

ARTIKEL 8 – DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING VAN DUURTRANSACTIES

Opzegging

Als de consument een overeenkomst aangaat voor de regelmatige levering van producten, elektriciteit of diensten (een duurtransactie), gelden de volgende regels voor de opzegging daarvan:

 1. Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag de consument deze altijd opzeggen. Voorwaarde is dat hij zich houdt aan de opzeggingsregels die hij met de ondernemer heeft afgesproken en dat hij een opzegtermijn hanteert van maximaal 1 maand.
 2. Gaat het om een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan mag de consument deze altijd opzeggen aan het einde van de overeengekomen periode. Voorwaarde is dat hij zich houdt aan de opzeggingsregels die hij met de ondernemer heeft afgesproken en dat hij een opzegtermijn hanteert van maximaal 1 maand.
 3. Voor de hierboven genoemde opzeggingen geldt daarnaast:
 • dat de opzeggingstermijn van de consument niet langer is dan de opzeggingstermijn van de ondernemer;
 • de opzegging op dezelfde wijze mag als dat de overeenkomst is aangegaan.

Verlenging

Als de ondernemer een overeenkomst aangaat voor de regelmatige levering van producten, elektriciteit of diensten (een duurtransactie), gelden de volgende regels voor de verlenging daarvan:

 1. De ondernemer mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, niet stilzwijgend verlengen of vernieuwen voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wel stilzwijgend verlengen voor een bepaalde duur als:
 • de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van dag-, nieuws- of weekbladen of tijdschriften; en
 • de verlenging niet langer duurt dan 3 maanden; en
 • de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

6. De ondernemer mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, alleen stilzwijgend verlengen voor onbepaalde duur als:

 • de consument de overeenkomst altijd mag opzeggen; en
 • de consument daarbij een opzegtermijn mag hanteren van maximaal 1 maand of – in uitzonderlijke gevallen – van maximaal 3 maanden. De maximale opzegtermijn van 3 maanden geldt alleen voor overeenkomsten die betrekking hebben op dag-, nieuws- of weekbladen of tijdschriften die regelmatig, maar minder dan 1 keer per maand worden geleverd.

7. Als de ondernemer een consument kennis wil laten maken met een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift, kan hij hiervoor een overeenkomst met beperkte duur aangaan (een proef- of kennismakingsabonnement). De ondernemer mag een dergelijke overeenkomst nooit stilzwijgend voortzetten. Deze overeenkomsten eindigen automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument deze na een jaar altijd opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit mag hij niet doen als het tegenover de ondernemer niet redelijk of billijk is om de overeenkomst vóór het einde van de overeengekomen duur op te zeggen.
 2. De bepalingen in dit artikel gelden niet voor huur-/verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. De consument moet de ondernemer volledig betalen op het moment van de bestelling via de daartoe door Hoppa beschikbaar gestelde betaalmethode(s). Alle informatie over de beschikbare betaalmethode(s) en de hieraan verbonden voorwaarden worden vermeld op de website van Hoppa (https://www.hoppa.sr/) of op een andere door Hoppa te bepalen manier of kanaal.
 2. Pas bij volledige betaling door de consument dient de ondernemer aan zijn leveringsplicht te voldoen. De ondernemer wordt geacht aan zijn leveringsplicht te hebben voldaan bij afgifte van het besteld product aan de consument of aan de door de consument aangewezen derde.

ARTIKEL 10 – KLANTINFORMATIE

De ondernemer verbindt zich tegenover de consument, dat de door hem in het kader van de uitvoering van de elektronische betaling ontvangen gegevens inzake de consument uitsluitend gebruikt zal worden voor de administratieve afhandeling van de betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen terzake de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

 1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer of aan de klantenservice die op het platform vermeld staat melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten daarbij ook voldoende omschrijven en toelichten.
 2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
 3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil en dienen partijen voor de beslechting daarvan de juridische procedures te volgen.

ARTIKEL 12 – VERPLICHTING ONDERNEMER TEN AANZIEN VAN WEBSITES, TRANSACTIES, GOEDEREN EN DIENSTEN

 1. De ondernemer zal geen producten of diensten aanbieden of betalingen accepteren via de website, bij Transacties en/of voor goederen of diensten:

a. die in strijd zijn, of in strijd handelen, met dwingende Surinaamse of buitenlandse wet- of regelgeving;

b. waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Suriname of in het buitenland;

c. die inbreuk maken op rechten van derden;

d. die om andere redenen onrechtmatig zijn in Suriname of in het buitenland;

e. indien daardoor aan de reputatie van Hoppa schade wordt toegebracht of toegebracht dreigt te worden;

f. indien daardoor aan de reputatie van de Hakrin Bank schade wordt toegebracht of toegebracht kan worden;

2. Hakrin Bank N.V. kan de Licentie Overeenkomst met de ondernemer met onmiddellijke ingang beëindigen of  haar verplichtingen uit hoofde van de Licentie Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten zonder tot enige vorm van schadevergoeding te zijn gehouden, indien de  ondernemer producten of diensten aanbiedt of betalingen accepteert die naar de mening van de Bank in strijd zijn met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Deze opzeggingsbevoegdheid en opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van de Hakrin Bank N.V., daaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen en/of de Licentie Overeenkomst Acceptatie te ontbinden, onverlet.

ARTIKEL 13 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Surinaams recht van toepassing.